KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Dekarbonisering af verden: Den væsentlige rolle, som kapitalejere og formueforvaltere spiller

Foto: iStock
Foto: iStock

Når det drejer sig om at bekæmpe klimaforandringer, er Parisaftalen fra 2016 klart af vital betydning. Denne væsentlige ramme sætter næsten 200 lande på linje, når de forfølger et afgørende vigtigt, langsigtet klimamål: at begrænse øgningen i den globale gennemsnitstemperatur til 1,5 °C over niveauerne før industrialiseringen. Mens omfanget af aftalen er vigtigt, udgør dens vilkår også begrænsninger på aftalens mulighed for at skabe virkelige fremskridt hen imod dens klimamål fra grunden. Reel ændring, som udmønter sig i en betydningsfuld nedsættelse af drivhusgasser, kræver et skift i incitamenter for både regeringer og virksomheder, angående omdannelsen af disses drift hen imod målet om kulstofneutralitet.

Det er her, vi - og du - kommer ind i billedet. Som leverandører og forvaltere af global kapital kan kapitalejere og formueforvaltere få en aktiv rolle i at skabe de incitamenter, der kræves for at realisere målene i Parisaftalen samt nyere mål.

Et nyere, vigtigt skub mod klimaændringer kom i maj 2021, da alle G7-økonomierne forpligtede sig til at opnå nettonulemissioner senest i 20501. Det møde resulterede også i G7 Industrial Decarbonization Agenda, som er et initiativ til at nedsætte emissioner af drivhusgas fra sværindustrien, såsom stål, cement og kemikalier. Desuden aftalte G7-ministrene at ophøre direkte finansiering af kulfyrede kraftværker i udviklingslande og i stedet fokusere på at investere i strøm fra miljøvenlig teknologi.

Spørgsmål om beslutningstagning ikke teknisk udvikling

Reelle fremskridt hen imod dekarbonisering kræver, at der fremlægges nye, grønnere metoder til produktion i industriel skala, elproduktion, eller at landbruget høster produkter, som kan være både profitable og effektive. I de fleste tilfælde findes den krævede teknologi, så spørgsmålet er ikke om teknisk udvikling, men snarere om økonomisk beslutningstagning. I den sammenhæng kan formueforvalteres engagement i selskaber angående, hvordan disse investerer i sådanne områder, med direkte gennemgang til de investeringsbeslutninger, formueforvalterne foretager, og i sidste ende om prisen på og tilgængeligheden af kapital, levere det økonomiske initiativ til at skifte til drift, som medfører færre emissioner.

Vi skal nok ikke forvente, at alle selskaber og regeringer bevæger sig synkront mod mere bæredygtige driftsmåder, men avantgardens succes med at indføre nye processer med lavere emissioner, og med den fordel, at finansieringsudgifterne er lavere, bør i sidste ende give næring til omdannelse af industrierne hvad angår disse nye systemer.

Vigtigheden af Kinas forpligtelse til at skære ned på kulstof

Som formueforvaltere, der tænker fremad, meget vel ved, kan man ikke lykkes med initiativer om at nedsætte kulstofemissioner uden forpligtelser fra Kina, som er verdens største udleder af kulstof, og tegner sig for mere end 25 % af de årlige emissioner på verdensplan2. Kinas 14. femårsplan, der blev offentliggjort i 2021, giver landets mest omhyggelige vejledning hvad angår at bremse kulstofemissionerne med et mål om at nedsætte kulstofemissionerne pr. enhed af BNP med 18 % i løbet af de kommende fem år og sikre, at emissionerne topper i år 20303. Formålet er ikke blot vigtigt, fordi det handler om Kinas nuværende emissionsstatus. Landets hurtige urbanisering vil fortsat danne grobund for efterspørgslen efter biler, bymæssig bebyggelse og elektricitet.

Landets bestræbelser fokuserer på områder, hvor der nu er et efterslæb i forhold til de mest avancerede økonomier: nedsættelse af afhængigheden af kul, som nu andrager 60 % af Kinas elproduktion, og at øge effektiviteten i landets cementproduktion, der nu forbruger 30 % mere energi pr. ton cement end i de avancerede økonomier4. Kina fortsætter også med at investere i områder, hvor landet allerede er førende i verden, såsom produktion af battericeller og andre teknologier, der gør det muligt for Kina at positionere sig som førende leverandør af teknologier til bestræbelser på dekarbonisering i verden.

Ligesom Kina har de nye markeder også behov for at foretage store skridt

Investorer i nye markeder påtager sig ligeledes en vigtig rolle i den globale reduktion af kulstofemissioner. Nye markeder udgør 40 % af den globale økonomi5 og er ansvarlige for over 60 % af kulstofemissionerne på verdensplan6. Naturligvis er Kina den største bidragyder til de nye markeders rolle inden for både den globale økonomi og kulstofemissioner på verdensplan6. Lige som Kina har behov for at investere i renere elektricitetskilder og grønnere industriproduktion, har nye markeder på verdensplan lignende investeringsbehov. I store træk er de nye markeder afhængige af udenlandske, direkte investeringer og globale kapitalmarkeder, så initiativer som G7's forpligtelse til at ophøre finansiering af kulfyrede kraftværker kan udgøre en betydningsfuld påvirkning.

På kapitalmarkederne oplever virksomhedsudstedere på de nye markeder en væsentlig forskel i prisen på kapital mellem den, der vurderes højt eller lavt på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) områder, hvilket betyder, at kapitalejere og kapitalforvaltere kan have en væsentlig betydning for incitamenterne for udstedere på de nye markeder om at investere i teknologier, der reducerer kulstof.

Vi har på det seneste set en stigning i virksomhedsudstedere på de nye markeder, som udnytter efterspørgslen på grønne investeringer og den efterfølgende lavere pris på kapital, til at udstede obligationer i forbindelse med bæredygtighed, hvor forøgelse af kuponrenten er forbundet med dekarboniseringsmål i obligationens løbetid.

Nye markeder udgør 40 % af det globale bruttonationalprodukt og over 60 % af kulstofemissioner på verdensplan

Graph_ Advertorial.jpg
Kilde: IMF, Bloomberg, og PineBridge Investments pr. 31. december 2021. Carbon emissions data for full year 2019. Vi hverken opfordrer til eller anbefaler handling på baggrund af dette materiale. Meninger, prognoser, estimater, forudsigelser og udsagn om fremtiden, som er fremlagt her, gælder kun på datoen for denne fremlæggelse og kan ændre sig. Kun til illustration.

ESG-integration er medvirkende til at identificere muligheder for alfa

Hos PineBridge anser vi integreringen af ESG-risikoen i vores investeringsprocesser som en del af vores forvaltningsmæssige ansvar over for vores kunder samt vores ansvar som en god, socialt ansvarlig virksomhed. Vores investeringsprocedure drives fra bunden, med en stærk fundamental kreditanalyse, hvor ESG-risikoen udgør en afgørende del af disse rammer. Vi har identificeret klimaændringer som vores højeste prioritet, fordi de globale forpligtelser til dekarbonisering vil få en omdannende indvirkning på økonomier, industrielle forretningsmodeller og lønsomhed for de enkelte udstedere. Vores tilgang til ESG-integration fokuserer ligeligt på at finde frem til arvtagere efter kulstofinitiativer og undgå markedssegmenter, som sandsynligvis bliver ladt tilbage i bevægelsen hen imod en kulstofneutral verden.

Mange investorer mener, at de nye markeders økonomi typisk baserer sig på eksport af handelsvarer, som bliver udfordret af forpligtelser om at mindske kulstofemissioner. For det første er det vigtigt at forstå, at mens et antal økonomier som nettoeksportører af handelsvarer befinder sig på de nye markeder, så gælder det også for lige så mange nettoimportører af handelsvarer. For det andet er det også vigtigt at forstå, at mens dekarbonisering giver anledning til, at efterspørgslen på fossile brændstoffer falder, kommer et antal andre handelsvarer til at spille en integreret rolle i de grønne teknologier, som fremmer dekarbonisering, og som derfor oplever strukturelle forhøjelser på efterspørgslen.

Derfor er kobber en grøn vinder

Tænk på kobber. Dets højt termiske og elektrisk ledende egenskaber gør, at kobber adskiller sig som vigtig begunstiget på verdens dagsorden om dekarbonisering. Idet teknologier uden tvivl kommer til at udvikle sig hen imod kulstofneutralitet, opfylder kobber allerede en væsentlig rolle i mange i af de grønne teknologier, som sandsynligvis forbliver et fokuspunkt i dekarbonisering. Solenergisystemer er afhængige af kobber hvad angår indsamling, lagring og distribution af energi. Kobber spiller ligeledes en vital rolle i vindenergi. Det findes i adskillige komponenter, lige fra kabler, som anvendes til at transportere vindenergi til jordingsanlæg, der beskytter turbiner mod lynnedslag. Kobber er en vigtig komponent i elektriske høretøjer, anvendes i batterier, beviklinger og rotorer. Lagring af energi er et område, som er afgørende i udviklingen af energinet, som både er pålidelige og bæredygtige og er endnu en kategori, der er afhængig af kobber i sin udvikling. Vi forventer, at efterspørgslen efter kobber overhaler forsyningerne i de kommende år, og at mangel vil holde priserne på kobber oppe i et længere tidsrum.

Blandt sektorerne, hvor dekarbonisering kommer til at få klare effekter - øget efterspørgsel efter kobber og aluminium, mindsket efterspørgsel på kul og olie - vil påvirkningen sandsynligvis variere hvad angår tidspunkter og mængder; dvs. kulminearbejdere og kulfyrede forsyningsselskaber mærker påvirkningen mere akut end andre producenter af kulstofbaseret brændsel og forsyningsselskaber.

Hvor vi leder efter dekarboniseret alfa

Hos PineBridge er vi kendt for at fokusere på alfa-generering via kreditanalyser fra bunden og valg af sikkerhed. Og vi mener, at de fleste muligheder for dekarboniserings-relateret alfa kommer i de sektorer, som giver væsentlige bidrag til global emission af kulstoffer, men som har potentiale til at tilpasse sig en kulstofneutral virkelighed, som giver en større ydelse end den, der fandtes blandt de tidlige brugere.

Hvad angår forsyningsvirksomheder er vi på udkig efter udstedere, der investerer i at forbedre effektiviteten af sol- og vindenergi for at reducere deres udgifter. Vi er også på udkig efter udstedere, som investerer i fleksible gasfyrede kraftværker, som fanger kulstofforurening, samt avancerede atomkraftværker med nulemission.

Inden for landbrugssektoren kan udstedere, der investerer i afgrødeudvikling for at avle planter, som kan lagre mere kulstof i rødderne, og metoder uden bearbejdning for at dyrke dem, komme til at spille en væsentlig rolle ved opnåelsen af kulstofneutralitet.

Byggematerialer såsom stål og cement afgiver store mængder kulstof, og der er for tiden ingen erstatning, der kan imødekomme verdens behov for bygning og infrastruktur. Det betyder dog ikke, at de udstedere ikke fritages fra det globale krav om dekarbonisering. Idet de nuværende processer for stål med et lavere kulstofindhold og cementproduktion er dyre, søger vi udstedere, som driver virksomhed i jurisdiktioner, der har forpligtet sig fast til dekarbonisering – såsom Kina – hvor statsstøtte og regeringspolitikker kan modregnes i højere udgifter og skabe incitamenter for udstedere til at være på forkant med investeringer i grøn produktionsteknik.

Målet hedder miljømæssig og økonomisk bæredygtighed

Dekarboniseringen af vores planet er af afgørende betydning for dens bæredygtighed, og de samlede forpligtelser fra regeringer, finansfolk og virksomheder hen imod det mål er af største vigtighed, for at dette lykkes. I vores rolle som formueforvaltere har vi ansvar for at bidrage til de indsatser for miljømæssig bæredygtighed og ansvar for at sikre, at vores kunders portefølje også er positioneret til økonomisk bæredygtighed.

Denne historie er langt fra skrevet færdig, og vi har defineret tre nødvendige attributter inden for vores ESG-rammer, som gør, at vores investeringer både kan fremme dekarbonisering og drage fordel deraf. For det første finder vi det afgørende at prioritere en integreret, fremtidssikret ESG-tendens inden for vores analyse af ESG-risiko. For det andet skal vi være forberedt på at se ind i fremtiden og ikke nødvendigvis udelukke eksponering for kulstof, men snarere medtage eksponering til enheder, som bevæger sig hen imod processer med mindre kulstof. For det tredje skal vi opretholde engagement i at finde frem til og opmuntre udstedere til at foretage investeringer i grøn teknologi – investeringer, der ikke alene gør deres forretningsmodel mere bæredygtig, men også mere profitabel i fremtidens kulstofneutrale verden.

Find ud af hvordan vi kan hjælpe jer på vores hjemmeside ved at klikke her


*

1 G7 Klima og miljø: Ministrenes kommunike af 21. maj 2021
2 Kilde: Bloomberg, 31. december 2020
3 Kilde: UN High-Level Champions, 15. marts 2021
4 Boston Consulting Group, 14. december 2020
5 Kilde: IMF og Bloomberg pr. 31. december 2021
6 Kilde: IMF og Bloomberg pr. 31. december 2021

Videregivelse Investeringer omfatter risiko, herunder potentielt tab af hovedstolen. Oplysningerne, der fremlægges her, er alene til illustration og bør ikke betragtes som at afspejle en særlig sikkerhed, strategi eller investeringsprodukt. De repræsenterer en generel vurdering af markederne på et bestemt tidspunkt og er ingen garanti for fremtidige resultater eller markedsbevægelser. Dette materiale udgør hverken råd om investeringer eller økonomisk, juridisk, skattemæssig eller anden rådgivning; forskning i investeringer eller et produkt fra en forskningsafdeling, et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe en sikkerhed eller en andel i en fond; eller en anbefaling om et investeringsprodukt eller investeringsstrategi. PineBridge Investments hverken opfordrer til eller anbefaler handling på baggrund af oplysningerne i dette dokument. Meninger, prognoser eller udsagn om fremtiden, som er udtrykt i dette dokument, tilhører alene forfatteren og kan være forskellige fra de synspunkter eller meninger, som udtrykkes af andre områder i PineBridge Investments, og er alene til almindeligt informative formål pr. den angivne dato. Synspunkter kan bygge på tredjepartsdata, som ikke er blevet verificeret uafhængigt. PineBridge Investments hverken accepterer eller giver lov til genudgivelse af dette materiale. Du alene er ansvarlig for at beslutte, om et investeringsprodukt eller en strategi er passende for dig på baggrund af dine investeringsmål, din økonomiske situation og hvor stor en risiko, du vil løbe

Forsiden lige nu